AKM OIL-úvodní stránka

AKM oil s.r.o. se sídlem Vrbenského 35, KLADNO
provozovna Roztoky u Křivoklátu
 

výrobky
odpady
ceník
kontakty
ostatní nabídka

Počítadlo:
počet přístupů
Topný olej TOPEX - Max

PN - 010321/AKM


Určení: Topný olej TOPEX - Max je nízkosirným kapalným ropným produktem určeným pro výrobu tepelné energie ve všech typech kotelen a identických zařízení, která spalují střední nebo těžký topný olej. Nízký obsah síry a jejích sloučenin umožňuje použití i v ekologicky zatížených oblastí. Není určeno pro kogenerační jednotky. 
 
Popis: Topný olej TOPEX - Max je směsí vybraných základových 
a recyklovaných minerálních olejů a frakcí primární destilace ropy, upravených použitím zahraniční technologie. Vyznačují se nízkým obsahem síry a jejích sloučenin. Nízký obsah parafinových složek zaručuje dobrou manipulovatelnost i v zimních podmínkách. 
 
     Kvalitu zvyšují i speciální přísady pro retardaci mezimolekulových vazeb vody, kondenzované z atmosférické vlhkosti v nádržových kapacitách nebo vazeb na pevné hmoty. Aditivované palivo jednak příznivě působí na snižování úsad na stěnách nádrží a v potrubních systémech palivové soustavy a dále zkvalitňuje proces hoření 
v jednotlivých režimech provozu kotle, zvyšuje energetickou účinnost 
a snižuje emise v kouřových plynech.

Fyzikálně chemické vlastnosti:
 
Ukazatel Měrná jednotka Hodnota
 Kinematická viskozita při 40°C  mm2/s 18.5 - 35
 Obsah síry a sloučenin % hm max. 0,2
 Bod vzplanutí  °C min. 60
 Výhřevnost  kJ min. 41.000
 Bod tuhnutí  °C -15
 Měrná hmotnost při 15°C  kg/dm3 max. 0,890
 Obsah vody % hm max. 0,5
 Obsah mechanických nečistot % hm max. 0,05

Obchodní podmínky:
Palivo je dodáváno v automobilních cisternách v objemech dle požadavků zákazníka. 
Dodávka paliva je realizována do 7 pracovních dnů na základě kupní smlouvy nebo objednávky, v akutním případě lze dodací lhůtu výjimečně zkrátit na 48 hodin
Pro stálé zákazníky můžeme nabídnout i služby servisu hořáků a servisu nádržových kapacit.

Klasifikace výrobku dle zákona č.157/1998 Sb.

Složení:   EINECS CAS
  270671-4 68476-30-2 649-225-00-1
Klasifikace:      karcinogenní kategorie 3
Symboly:      Xn - zdraví škodlivý 
Značení:   R-věty:

 R-40 - Zdraví škodlivý možné nebezpečí nevratných
           účinků
 R 65 - Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození
           plic

  S-věty:

 S-2 - Uchovávejte mimo dosah dětí
 S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice
 S 23 Nevdechujte páry/aerosoly
 S 24 Zamezte styku s kůží
 S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí 
 S 62 Při použití nevyvolávejte zvracení: vyhledejte ihned
         lékaře a ukažte tento obal nebo označení

Další informace:  

 Dopravní značení RID /ADR 3/31c; UN 1202 ; Kemler 30

Kód druhu odpadu dle katalogu:    13 06 01
Kategorie odpadu:    N

Objednávka: akm.oil@seznam.cz

certifikát olej